50 kHz Hydrographic Doppler Sonar System

IntensityVelocityShear

Velocity U Plot Velocity V Plot